ព្រះត្រៃបិតក ជាភាសាបាលី និង ភាសាសំរាយ
វិនយបិដក
សុត្តន្តបិដក
អភិធម្មបិដក